Nokia 1650

Nokia 1650
Basic
Name Nokia 1650
Time to market 2007-05-03
Code 1650
BatteryTalk timeStandby timeCapacity
Battery BL-5C Up to 8 hours* Up to 420 hours 1020 mAh
Battery BL-5C