Nokia 2170

Nokia 2170
Basic
Name Nokia 2170
Time to market 1997-12-22
Code 2170