Nokia 2190

Nokia 2190
Basic
Name Nokia 2190
Time to market 1997-08-10
Code 2190