Nokia 2310

Nokia 2310
Basic
Name Nokia 2310
Time to market 2006-03-30
Code 2310