Nokia 5160

Nokia 5160
Basic
Name Nokia 5160
Time to market 1998-11-05
Code 5160