Nokia 5170

Nokia 5170
Basic
Name Nokia 5170
Time to market 1999-01-25
Code 5170