Nokia 5190

Nokia 5190
Basic
Name Nokia 5190
Time to market 1998-10-17
Code 5190