Nokia 6080

Nokia 6080
Basic
Name Nokia 6080
Time to market 2006-06-19
Code 6080
BatteryTalk timeStandby time
Battery BL-5B (820 mAh) Up to 3.5 hours Up to 300 hours
Battery BL-5B (820 mAh)