Nokia 616

Nokia 616
Basic
Name Nokia 616
Time to market 2004-11-02
Code 616
User Interfaces
User Guide