Nokia 6820i

Nokia 6820i
Basic
Name Nokia 6820i
Time to market 2004-01-13
Code 6820i
Display
mono