Nokia 6830

Nokia 6830
Basic
Name Nokia 6830
Time to market 2005-04-12
Code 6830
Display
color