Nokia 7250

Nokia 7250
Basic
Name Nokia 7250
Time to market 2002-11-04
Code 7250