Nokia 7650

Nokia 7650
Basic
Name Nokia 7650
Time to market 2001-11-19
Code 7650