Nokia 9000il

Nokia 9000il
Basic
Name Nokia 9000il
Time to market 1998-07-02
Code 9000il