Nokia C15

Nokia C15
Basic
Name Nokia C15
Time to market 1993
Code c15
Networks
AMPS800
Display
mono