Nokia C16

Nokia C16
Basic
Name Nokia C16
Time to market 1994
Code c16
Networks
AMPS800
Display
mono