Nokia Cityman 100 NMT

Nokia Cityman 100 NMT
Basic
Name Nokia Cityman 100 NMT
Time to market 1990
Code cityman 100 nmt
Networks
NMT900
Display
mono