Nokia H45

Nokia H45
Basic
Name Nokia H45
Time to market 1999
Code h45
Networks
UHF
Display
mono