Nokia LX11 M11

Nokia LX11 M11
Basic
Name Nokia LX11 M11
Time to market 1989
Code lx11 m11
Networks
AMPS800
Display
mono