Nokia LX12

Nokia LX12
Basic
Name Nokia LX12
Time to market 1990
Code lx12
Networks
AMPS800
Display
mono