Nokia M-10

Nokia M-10
Basic
Name Nokia M-10
Time to market 1988
Code m-10
Networks
AMPS800
Display
mono