Nokia M-11

Nokia M-11
Basic
Name Nokia M-11
Time to market 1989
Code m-11
Networks
AMPS800
Display
mono