Nokia Neo

Nokia Neo
Basic
Name Nokia Neo
Time to market 2004-11-22
Code neo
Networks
GSM900
Display
color