Nokia PT-50

Nokia PT-50
Basic
Name Nokia PT-50
Time to market 1992
Code pt-50
Networks
AMPS800
Display
mono