Nokia Talkman 2000

Nokia Talkman 2000
Basic
Name Nokia Talkman 2000
Time to market 1988
Code talkman 2000
Display
mono