Nokia Talkman 520

Nokia Talkman 520
Basic
Name Nokia Talkman 520
Time to market 1984
Code talkman 520
Networks
NMT450
Display
mono