Nokia THR400

Nokia THR400
Basic
Name Nokia THR400
Time to market 1999-03-18
Code thr400
Networks
TETRA
Dimensions
170 x 60 x 39 (mm)
Weight
595 (g)
Display
mono
  • 3 Watt